تبیین تاریخی مفهوم و جایگاه استناددهی در پژوهش

عابدی، احمد؛ چیت‌ساز، مهدیه. تبیین تاریخی مفهوم و جایگاه استناددهی در پژوهش. قم: رهاورد نور. فصلنامه اطلاع رسانی، آموزشی و مطالعات رایانه‌ای علوم اسلامی. سال یازدهم، شماره چهلم، پیاپی ۵۷، پائیز ۱۳۹۱٫ ص. ۱۶-۲۱٫ تبیین تاریخی مفهوم و جایگاه استناددهی در پژوهش نویسندگان:احمد عابدی و مهدیه چیت ساز چکیده استناد… ادامه مطلب …