گام سوم در ایستگاه دوم مدیریت دانش

گام سوم: اتصال استراتژی دانش به استراتژی مدیریت دانش یک برنامه مدیریت دانش باید امکان خلق فعالیت‌های مرتبط با هر یک از حوزه‌های کلیدی دانش را فراهم سازد. حوزه‌های دانش خوشه‌های به هم پیوسته‌ای از بینش کسب و کار، تجربیات، تئوری‌ها و ابتکارات هستند. فعالیت‌ها باید متناسب با اثرات مشاهده… ادامه مطلب …