پیشگامان اطلاعات در پردیس فارابی دانشگاه تهران

و باز هم تجربه‌ای موفق دیگری از پیشگامان اطلاعات پروژه فهرست‌نویسی کتب موقوفه علامه برقعی به کتابخانه دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران شروع ۳۰ تیر ۱۳۹۴————-پایان ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰۰ جلد کتاب پیشگامان اطلاعات پیشگام در ارائه اطلاعات